top of page
Street Moves bildcollage Brahegatan_cred skiss t.v. LundbergDesign_cred skiss mitten Utopi

STREET MOVES

Street Moves är en process som gör det möjligt att testa sig fram och inleda en långsiktig förändring av gaturummen. Genom en inkluderande designprocess, byggd på dialog och
delaktighet, tar kommuner med hjälp av ett designteam fram tillfälliga lösningar utefter gatans specifika förutsättningar och de involverades behov. På så vis skapas den kunskap vi behöver för att transformera våra gator till hållbara, hälsosamma och levande platser. Platser där människan prioriteras framför bilen.


På Brahegatan har arkitektkontoret Krook & Tjäder hjälpt Trafikkontoret i Göteborg att ta fram en tillfällig gestaltning för att skapa en utformning där gående ges utrymme att ta plats.

 

En ny möbelmodulserie har tagits fram som kommer att finnas på gatan under sommaren och ligga till grund för en mer permanent utformning på längre sikt. All tillfällig
gestaltning kommer att återanvändas i framtiden. Inspelen har varit många, både verksamheter och boende på gatan har fått lämna synpunkter. Dessutom har förfrankerade vykort skickats ut till hela områdets boende för att få in förslag och tankar. Resultatet av dialogen är en grönskande gata med fler träd samt ytor för invånare att röra sig, vistas och leka på. Dessutom förbättras förutsättningarna för verksamheter med uteserveringar.

 

Välkommen att ta plats på din tillfälliga gata!
 

Arbetet med Street Moves är en del av ett större nationellt mål initierat av Vinnova. Enligt det klimatpolitiska ramverk som antogs 2017 ska Sverige uppfylla målen i Agenda 2030, samt nå netto noll-utsläpp av fossila bränslen 2045. För att nå ända fram behövs nya metoder och tvärsektoriell samverkan. Vi behöver testa oss fram till vad som fungerar, och det behöver gå snabbt. Dessa värden och strategier är centrala i Street Moves.

bottom of page